Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus gyventojai, mokyklos darbuotojai gali pranešti:

Telšių r. Žarėnų "Minijos" pagrindinei mokyklai el.paštu: zarenumokykla@gmail.com

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje –Teresė Bagdonienė, pradinių klasių mokytoja ir Alma Čirvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinėje mokykloje, kreiptis el. paštu: zarenumokykla@gmail.com, teresebag@hotmail.com, alma.cir@gmail.com  

 

Telšių r. Žarėnų „Minijospagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas.

 

 

PATVIRTINTA
Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019-01-21 įsakymo Nr. V1-6

TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019–2021 METAMS

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinėje mokykloje.

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

2.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

2.2. korupcijos prevencija– korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslai:

6.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;

6.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti;

6.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje.

7. Programos uždaviniai:

7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

7.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje, supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;

7.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;

7.5. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;

7.6. ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);

7.7. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

8. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

8.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

 

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

9. Siekiami rezultatai:

9.1. didinti nepakantumą korupcijai;

9.2. gerinti korupcijos prevencijos organizavimą mokykloje;

9.3. didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla;

10. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

10.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;

10.2. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;

10.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

10.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

10.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;

10.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.

11. Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

12. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

13. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

14. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją.

15. Mokyklos prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Ši programa įsigalioja nuo 2019 m. sausio 22 d.
17. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
18. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
19. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

 

PATVIRTINTA
Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019-01-21 įsakymo Nr. V1-6

 

TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“  PAGRINDINĖ MOKYKLA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019–2021 METAMS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

1.

Organizuoti susitikimus su STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją

Direktorius

Kiekvienais metais

Darbuotojai ir mokiniai įgis daugiau žinių apie korupcijos žalą valstybei ir visuomenei

2.

Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Pagal poreikį

2019–2021 m.

Pagerės žinių kokybė apie korupcijos prevenciją

3.

Organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius mokykloje

Lilija Jankauskienė

2019–2021 m. m. gruodžio mėn.

Susiformuos antikorupcinės nuostatos, nepakanti korupcijos augimui pilietinė

pozicija

4.

Antikorupcinio švietimo temas integruoti į istorijos, tikybos mokomuosius dalykus ir klasių vadovų  veiklą, neformalųjį ugdymą

Istorijos, tikybos mokytojai ir klasių vadovai

Kiekvienais metais iki rugsėjo 10 d.

Ugdomos antikorupcinės nuostatos

5.

Kontroliuoti ar laiku pateikiamos privačių interesų deklaracijos

Direktorius

Kiekvienais metais II ketvirtį

Kontroliuojami privatūs interesai

6.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles ir tvarkas

Direktorius

Kiekvienais metais III ketvirtį

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

7.

Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą.

Direktorius

Kiekvienais metais

Informuojami mokyklos bendruomenės nariai apie mokyklos veiklą

8.

Esant būtinybei  papildyti Mokyklos korupcijos prevencijos programą.

Atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje

Esant poreikiui

Veiksminga korupcijos prevencijos programa

9.

Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje skelbti informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus 

Ūkvedys

Nuolat

Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas; visuomenė informuota apie planuojamus ir įvykdytus pirkimus

Informacija atnaujinta
Data: 2019-01-21
Dokumentą ruošė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė,

 

                               pradinių klasių mokytoja Teresė Bagdonienė